Forum Samples, Tips and Tricks

BIBLE .css sample

msavli
Hello!

I have done BIBLE KJV XML file with your .css sample http://www.princexml.com/samples/osis.css
Compiling goes good.
But PDF gives me whole Bible rather too simple.
On each page is "Titus" :-)

Can somebody (maybe Jim) pass me more inteligent .css file, so I can change it to fit my needs.


Thanks

Marjan Savli,
from Slovenia/Europe


Below is my example (Book od Jude) with first line slovenian translation and next line kjv.

<div type="book" osisID="Jude" canonical="true">
<title type="main">Judova splošna poslanica</title>
<chapter osisID="Jude.01" chapterTitle="1. Poglavje"><title type="chapter">1. Poglavje</title>
<verse osisID="Jude.1.1">
Juda, služabnik Jezusa Kristusa in Jakobov brat, tem, ki so posvečeni po Bogu Očetu in ohranjeni za Jezusa Kristusa <transChange type="added">ter</transChange> poklicanim:
<lg><l>Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, <transChange type="added">and</transChange> called:
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.2">
"Usmiljenje vam in mir in ljubezen naj se pomnožita."
<lg><l>Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.3"><milestone type="x-p" marker="¶"/>
Ljubljeni, ko sem posvetil vso vnemo, da vam pišem o skupni odrešitvi duš, je bilo zame nujno, da vam pišem in <transChange type="added">vas</transChange> opominjam, da bi se morali iskreno boriti za vero, ki je bila nekoč izročena svetim.
<lg><l>Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort <transChange type="added">you</transChange> that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.4">
Kajti nenadoma so se prikradli nekateri ljudje, ki so bili že od davno odrejeni za to obsodbo, brezbožni ljudje, ki sprevračajo milost našega Boga v opolzkost in tajijo edinega Gospoda Boga in našega Gospoda Jezusa Kristusa.
<lg><l>For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.5">
Hočem vas torej spomniti, čeprav ste nekoč to vedeli, kako da je Gospod, ki je rešil ljudi iz egiptovske dežele, potem uničil te, ki niso verovali.
<lg><l>I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.6">
In angele, ki niso obdržali svojega prvega stanja,<note type="study">prvega stanja: ali, kneževine</note> temveč so zapustili svoje prebivališče, je ohranil v večnih verigah pod temo, do sodbe velikega dne.
<lg><l>And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.7">
Celo kakor Sódoma ter Gomóra in na isti način mesta okoli njiju, ki same sebe predajajo v prešuštvo in hodijo za tujim<note type="study">tujim: Gr. drugim</note> mesom, so postavljeni kot primer in trpijo maščevanje večnega ognja.
<lg><l>Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.8">
Podobno tudi ti <transChange type="added">umazani</transChange> sanjači skrunijo meso, prezirajo gospostvo in zlobno govorijo o dostojanstvih.
<lg><l>Likewise also these <transChange type="added">filthy</transChange> dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.9">
Vendarle si nadangel Mihael, ko se je pričkal s hudičem in prerekal glede Mojzesovega telesa, ni upal proti njemu udrihati obtožbe, temveč je rekel: "Gospod te ukori."
<lg><l>Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.10">
Toda ti govorijo slabo o teh stvareh, ki jih ne poznajo: toda kar naravno vedo, kot brezčutne zveri, v teh stvareh sami sebe kvarijo.
<lg><l>But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.11">
Gorje jim! Kajti odšli so na Kajnovo pot in pohlepno tekli za Bileámovo zmoto po nagrado in propadli v Korahovem ugovarjanju.
<lg><l>Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.12">
Ti so madeži na vaših dobrodelnih pojedinah, ko se zabavajo z vami in se hranijo brez strahu: oblaki <transChange type="added">so</transChange> brez vode, ki jih vetrovi nosijo okoli; drevesa katerih sad vene, brez sadu, dvakrat mrtva, izruvana s koreninami;
<lg><l>These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds <transChange type="added">they are</transChange> without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.13">
besneči valovi morja, ki se penijo od njihove lastne sramote; blodeče zvezde, ki jim je za večno prihranjena črna temà.
<lg><l>Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.14">
In tudi Henoh, sedmi od Adama, je prerokoval o njih, rekoč: 'Glej, Gospod prihaja z deset tisočimi svojih svetih,
<lg><l>And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.15">
* da izvrši sodbo nad vsemi in da pregovori vse, ki so med njimi brezbožni, od vseh njihovih brezbožnih dejanj, ki so jih brezbožno zagrešili in od vseh njihovih trdih <transChange type="added">govorov,</transChange> katere so brezbožni grešniki govorili proti njemu.'
<lg><l>To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard <transChange type="added">speeches</transChange> which ungodly sinners have spoken against him.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.16">
To so godrnjači, pritoževalci, ki hodijo za svojimi lastnimi poželenji; in njihova usta govorijo veliko nadutih <transChange type="added">besed,</transChange> ker zaradi koristi občudujejo človeško zunanjost.
<lg><l>These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling <transChange type="added">words,</transChange> having men’s persons in admiration because of advantage.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.17"><milestone type="x-p" marker="¶"/>
Toda, ljubljeni, spominjajte se besed, ki so vam jih prej govorili apostoli našega Gospoda Jezusa Kristusa;
<lg><l>But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.18">
kako so vam povedali, da bodo v poslednjem času zasmehovalci, ki bodo hodili za njihovimi lastnimi brezbožnimi poželenji.
<lg><l>How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.19">
Ti bodo tisti, ki se odvojijo, čutni, ki nimajo Duha.
<lg><l>These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.20">
Toda vi, ljubljeni, se izgrajujte na vaši najbolj sveti veri in molite v Svetem Duhu,
<lg><l>But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.21">
ohranite se v Božji ljubezni, pričakujte usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa za večno življenje.
<lg><l>Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.22">
* In do nekaterih imejte sočutje, s tem da delate razliko:
<lg><l>And of some have compassion, making a difference:
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.23">
* in druge rešite s strahom in <transChange type="added">jih</transChange> potegnite iz ognja; in sovražite celo oblačilo omadeževano z mesom.
<lg><l>And others save with fear, pulling <transChange type="added">them</transChange> out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.24"><milestone type="x-p" marker="¶"/>
Torej njemu, ki vas je zmožen varovati pred padcem in <transChange type="added">vas</transChange> s silno radostjo izročiti brezhibne pred prisotnost svoje slave,
<lg><l>Now unto him that is able to keep you from falling, and to present <transChange type="added">you</transChange> faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
</l></lg></verse><verse osisID="Jude.1.25">
edinemu razumnemu Bogu, našemu Odrešeniku, <transChange type="added">bodi</transChange> slava in veličina, gospostvo in oblast, tako sedaj in na veke. Amen.
<lg><l>To the only wise God our Saviour, <transChange type="added">be</transChange> glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.
</l></lg></verse></chapter></div>